โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย(เรือนจำโครงสร้างเบา) 2561 รุ่น 2

//โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย(เรือนจำโครงสร้างเบา) 2561 รุ่น 2